Lokale informele zorginitiatieven

Lokale informele zorginitiatieven: hoe burgers de leiding nemen in de zorg

In tijden van verandering en onzekerheid kan het oprichten van lokale informele zorginitiatieven (soms ook nulde lijn zorg) een geweldige manier zijn voor burgers om meer betrokken te raken bij de zorg voor hun gemeenschap. Deze initiatieven zijn gebaseerd op burgerparticipatie (bewonersparticipatie) en zijn gericht op het ondersteunen van zieke, ouderen en mensen in nood in hun lokale gemeenschap.

Lokale informele zorginitiatieven worden vaak opgezet door betrokken burgers die zich zorgen maken over de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in hun gemeenschap. Deze initiatieven worden vaak gedreven door persoonlijke verhalen en door de wens om betere zorg te bieden aan hun medeburgers. (Noaberschap) De initiatieven worden vaak geleid door burgers die zelf ervaring hebben met de zorg en weten wat er nodig is om mensen te ondersteunen die ziek zijn of hulpbehoevend.

Vaak richten de initiatiefnemers zich op het creëren van laagdrempelige en toegankelijke zorg en ondersteuning. Dit kan variëren van het bieden van vervoer naar en van een medische afspraak, tot het regelen van boodschappen voor iemand die niet in staat is om zelf te gaan. Het organiseren van dagprogramma’s voor mensen met dementie (vb Odensehuis) of het opzetten van een buddy-systeem waarbij een vrijwilliger eenzame ouderen bezoekt, zijn nog meer voorbeelden van ondersteunende activiteiten die informele zorginitiatieven kunnen aanbieden.

Een belangrijk kenmerk van lokale informele zorginitiatieven is dat ze gebaseerd zijn op samenwerking en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Burgers werken samen om zorg en ondersteuning te bieden aan hun medeburgers en om ervoor te zorgen dat niemand in hun gemeenschap achterblijft. Dit verhoogt niet alleen het gevoel van eigenaarschap en zeggenschap van de burgers, maar draagt ook bij aan de versterking van sociale banden en gemeenschapszin.

Lokale informele zorginitiatieven kunnen ook bijdragen aan een betere coördinatie van de zorg. In sommige gevallen lukt het de zorgaanbieders niet om de nodige zorg te kunnen bieden of is er sprake van een wachtlijst. Door deze burgerinitiatieven kunnen burgers de zorg aanvullen en deze eenvoudige, essentiële diensten bieden aan degenen die het het meest nodig hebben.

Tot slot zouden lokale initiatieven nog steeds een aanvulling zijn op de formele zorg omdat ze mogelijkheden bieden voor burger-participatie. Om de continuïteit te waarborgen, is het belangrijk dat gemeenten deze initiatieven steunen en faciliteren, als onderdeel van het beleid voor participatieve zorg. Financiële steun, kennisdeling, en training zijn voorbeelden van hoe de overheid de ontwikkeling en de continuïteit kan waarborgen.

Lokale informele zorginitiatieven zijn een geweldige manier om burgers eigenaarschap te geven over hun gemeenschap en om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft in de zorg. Door samen te werken en oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke problemen kunnen burgers een sterkere band vormen en bijdragen aan een betere zorg voor alle burgers in hun gemeenschap.

Het Belang van Monitoring, Meten en Impact Visualiseren

Het Belang van Monitoring, Meten en Impact Visualiseren voor Bewonersinitiatieven: Een Route naar het Bereiken van de Global Goals

Bewonersinitiatieven zijn een vitaal onderdeel van elke gemeenschap. Ze kunnen helpen bij het aanpakken van lokale problemen, het bevorderen van sociale cohesie en het bevorderen van duurzaamheid. Monitoring, meten en visualiseren van impact zijn essentiële aspecten van deze initiatieven, vooral als ze gericht zijn op het bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Het belang van monitoring en meting

Het monitoren en meten van de voortgang en impact van bewonersinitiatieven biedt vele voordelen. Allereerst helpt het om de effectiviteit van de ingevoerde maatregelen te evalueren. Hiermee kunnen we begrijpen of de ingezette acties de gewenste resultaten opleveren en of er aanpassingen nodig zijn om de doelen te bereiken.

Daarnaast stelt monitoring en meting ons in staat om de betrokkenheid en het enthousiasme van de gemeenschap te volgen. Dit kan helpen bij het identificeren van sterke en zwakke punten binnen het initiatief, waardoor we kunnen bijsturen waar nodig.

Ten slotte zorgt een gedetailleerde monitoring en meting ervoor dat we kunnen laten zien wat we bereiken. Dit kan op zijn beurt het bewustzijn en de betrokkenheid van de gemeenschap vergroten, wat cruciaal is voor het succes van bewonersinitiatieven.

Impact visualiseren

Het visualiseren van impact gaat een stap verder dan monitoring en meting. Het gaat niet alleen om het vastleggen van gegevens, maar ook om het presenteren van deze gegevens op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier. Dit kan helpen bij het overbrengen van de impact en het belang van het initiatief aan een breder publiek, waardoor er meer steun en betrokkenheid ontstaat.

Een goed voorbeeld hiervan is het tonen van de bijdrage van een bewonersinitiatief aan de SDG’s. Door dit visueel weer te geven, kunnen gemeenschappen zien hoe hun acties bijdragen aan grotere, wereldwijde doelstellingen, wat kan leiden tot een gevoel van voldoening en doelgerichtheid.

Hoe te beginnen met monitoring, meting en visualisatie van impact

De eerste stap naar effectieve monitoring en meting is het duidelijk definiëren van doelen. Wat wilt u bereiken met uw initiatief? Hoe draagt dit bij aan de SDG’s? Zorg ervoor dat deze doelen SMART zijn (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), dit maakt het gemakkelijker om de voortgang te meten.
TIP: Als je nog niets in kaart hebt gebracht kun je ook starten met het invullen van de vragen van de Social Handprint van MAEX.

Vervolgens moet u bepalen welke indicatoren u zult gebruiken om de voortgang en impact te meten. Dit kunnen kwantitatieve metingen zijn, zoals het aantal deelnemers aan een evenement, of kwalitatieve indicatoren, zoals interviews of enquêtes om de tevredenheid of perceptie van de gemeenschap te meten.

Het volgende is het implementeren van een systeem voor dataverzameling. Dit kan zo eenvoudig zijn als een spreadsheet waarin gegevens handmatig worden ingevoerd, of zo complex als een speciaal ontworpen softwaretool. Het belangrijkste is dat de gegevens nauwkeurig en betrouwbaar zijn.

Vervolgens komt het visualiseren van de impact. Dit kan zo simpel zijn als een staafdiagram of een taartdiagram, of zo complex als een interactieve kaart of infographic. De sleutel hierbij is dat de visualisatie begrijpelijk en aantrekkelijk moet zijn voor het beoogde publiek.

Ten slotte, maar zeker niet minder belangrijk, is het delen van uw bevindingen. Maak de resultaten openbaar en transparant, of dit nu op een gemeenschapsbijeenkomst, op social media, of op uw website is. Dit zal niet alleen helpen bij het verhogen van de zichtbaarheid van uw initiatief, maar het kan ook anderen inspireren om bij te dragen of zelf soortgelijke initiatieven te starten.

Conclusie

Monitoring, meten en visualiseren van de impact zijn essentiële stappen in het proces van het ontwikkelen en uitvoeren van succesvolle bewonersinitiatieven. Impactmetingen en rapportages zorgen niet alleen voor een effectieve evaluatie van de inspanningen, maar helpen ook bij het creëren van betrokkenheid en bewustwording binnen de gemeenschap. Ook voor subsidieverstrekkers en sponsors kan dit helpen bij de verantwoording en verslaglegging. Bovendien ondersteunen ze bewonersinitiatieven in hun streven om bewust (op SDG-doel of target-niveau) bij te dragen aan de Global Goals, waardoor ze een integraal onderdeel vormen van de wereldwijde inspanningen om een betere, duurzamere toekomst te creëren. In Nederland is de Social Handprint van MAEX een geschikt impact visualisatie instrument voor Sociale Ondernemers en Bewonersinitiatieven.

Meer info: SDG Nederland heeft een stappenplan voor bedrijven hoe je impact kunt meten.

[Zie voor meer instrumenten ook de blog: Monitoring van impact sociale energie ]

Het Benutten van de Inner Development Goals

Het Benutten van de Inner Development Goals (IDG’s): Een handreiking voor Initiatiefnemers

Als initiatiefnemers zijn we vaak gericht op externe doelen: het lanceren van een nieuw project, het bereiken van een bepaald resultaat, het oplossen van een specifiek probleem. Maar wat als we onze aandacht ook richten op interne doelen – op onze eigen ontwikkeling en groei? Dat is precies waar de Inner Development Goals (IDG’s) over gaan.

De IDG’s zijn een raamwerk dat bestaat uit vijf dimensies, met in totaal 23 vaardigheden en kwaliteiten, ontworpen om ons te helpen bij het cultiveren van ons innerlijk leven, het ontwikkelen van onze cognitieve vaardigheden, het zorgen voor anderen en de wereld, het verbeteren van onze samenwerkingsvaardigheden en het mogelijk maken van verandering.

1. Being – Relatie tot Zelf

De eerste dimensie van de IDG’s richt zich op het ontwikkelen van een diepere relatie met onszelf. Dit omvat het cultiveren van ons innerlijk kompas, het tonen van integriteit en authenticiteit, het ontwikkelen van een open en leergierige mindset, het vergroten van ons zelfbewustzijn en het beoefenen van aanwezigheid. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om ons te richten op onze doelen, eerlijk en authentiek te handelen, open te staan voor nieuwe ideeën en ervaringen, ons bewust te zijn van onze eigen gedachten, gevoelens en verlangens en volledig aanwezig te zijn in het moment.

2. Thinking – Cognitieve Vaardigheden

De tweede dimensie van de IDG’s gaat over het ontwikkelen van onze cognitieve vaardigheden. Dit omvat het verbeteren van ons kritisch denken, ons bewustzijn van complexiteit, onze perspectiefvaardigheden, onze zinmakende vaardigheden en onze lange termijn oriëntatie en visie. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om verschillende perspectieven te overwegen, informatie te evalueren, zin te maken van de wereld als een onderling verbonden geheel en wijze beslissingen te nemen.

3. Relating – Zorg voor Anderen en de Wereld

De derde dimensie van de IDG’s gaat over het waarderen, zorgen voor en voelen van verbinding met anderen, zoals buren, toekomstige generaties of de biosfeer. Dit omvat het cultiveren van waardering, verbondenheid, nederigheid, empathie en compassie. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om meer rechtvaardige en duurzame systemen en samenlevingen te creëren voor iedereen.

4. Collaborating – Sociale Vaardigheden

De vierde dimensie van de IDG’s gaat over het ontwikkelen van onze sociale vaardigheden. Dit omvat het verbeteren van onze communicatievaardigheden, co-creatievaardigheden, ons inclusieve denken en interculturele competentie, en het ontwikkelen van vertrouwen en mobilisatievaardigheden. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om met verschillende stakeholders samen te werken, meningsverschillen constructief te beheren, inclusieve en diverse teams te vormen en anderen te inspireren en te mobiliseren voor onze doelen.

5. Acting – Verandering Mogelijk Maken

De vijfde en laatste dimensie van de IDG’s richt zich op het mogelijk maken van verandering. Dit omvat het tonen van moed, het bevorderen van creativiteit, het behouden van optimisme en het tonen van doorzettingsvermogen. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om echte verandering te realiseren, oude patronen te doorbreken, originele ideeën te genereren en vol te houden in onzekere tijden.

Het toepassen van de Inner Development Goals in ons leven en werk is een continue reis, geen eenmalige gebeurtenis. Het vraagt om regelmatige reflectie en bewuste actie. Maar de beloningen zijn groot: een dieper begrip van onszelf en anderen, verbeterde vaardigheden en capaciteiten, betere relaties en, uiteindelijk, de mogelijkheid om meer impact te hebben met onze initiatieven.

Dus hoe begin je? Een goede eerste stap is om te reflecteren op elke dimensie en te identificeren waar je sterke punten liggen en waar je ruimte ziet voor groei. Dan kun je concrete stappen identificeren die je kunt nemen om je vaardigheden in die gebieden te ontwikkelen. Onthoud dat het doel niet is om “perfect” te zijn in elke dimensie, maar om voortdurend te leren en te groeien.

De Inner Development Goals bieden een krachtig raamwerk voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door ze te omarmen, kunnen we onszelf niet alleen beter uitrusten om de uitdagingen en kansen van onze initiatieven aan te gaan, maar kunnen we ook bijdragen aan een wereld die meer rechtvaardig, duurzaam en menselijk is. Laten we deze reis samen beginnen.

https://www.innerdevelopmentgoals.org/

Monitoring van impact en indicatoren voor sociale energie

Monitoring van impact en indicatoren voor sociale energie: een handreiking voor bewonersinitiatieven

Sociale energie is de kracht die ontstaat wanneer mensen in een gemeenschap samenwerken om positieve veranderingen en verbeteringen te bewerkstelligen. Bewonersinitiatieven spelen een cruciale rol in het stimuleren van sociale energie en het creëren van veerkrachtige, betrokken en bloeiende gemeenschappen. Om de impact en het succes van deze initiatieven te meten, is het belangrijk om effectieve monitoring en evaluatie uit te voeren. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke indicatoren die u kunt gebruiken om de sociale energie en impact van uw bewonersinitiatief te meten.

1. Aantal en diversiteit van bewonersinitiatieven
Het meten van het aantal en de diversiteit van bewonersinitiatieven in uw gemeenschap is een eenvoudige manier om een beeld te krijgen van de algehele sociale energie. Een groter aantal initiatieven en een bredere verscheidenheid aan thema’s en doelen duiden op een hogere mate van betrokkenheid en bereidheid om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.

2. Deelnamegraad
Een belangrijke indicator van sociale energie is het percentage bewoners dat actief betrokken is bij de initiatieven. U kunt dit meten door het aantal deelnemers bij te houden en dit te vergelijken met het totale aantal bewoners in de gemeenschap. Een hogere deelnamegraad toont een grotere betrokkenheid en interesse in het verbeteren van de gemeenschap.

3. Vertrouwen en sociale cohesie
Het niveau van vertrouwen en sociale cohesie binnen een gemeenschap is een cruciale factor voor het succes van bewonersinitiatieven. U kunt enquêtes en interviews afnemen om het niveau van vertrouwen tussen buurtbewoners te meten en te beoordelen hoe sterk de sociale banden zijn. Een toename van vertrouwen en sociale cohesie kan duiden op een toename van sociale energie.

4. Capaciteitsopbouw en leiderschap
Effectief leiderschap en capaciteitsopbouw zijn essentieel voor het realiseren van positieve veranderingen in de gemeenschap. Het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden en het vermogen om anderen te motiveren en te mobiliseren voor gemeenschapsdoelen zijn belangrijke aspecten van sociale energie. U kunt workshops, trainingen en mentorprogramma’s aanbieden om deze vaardigheden te bevorderen en te meten hoeveel mensen hieraan deelnemen.

5. Impact op de gemeenschap
Het meten van de concrete impact die uw bewonersinitiatief heeft op de gemeenschap is essentieel om het succes ervan te bepalen. Dit kan onder andere verbeterde openbare ruimtes, toegang tot basisvoorzieningen, en de aanpak van sociale problemen omvatten. U kunt enquêtes, interviews en observaties gebruiken om de impact van uw initiatief te meten en te evalueren.

6. Duurzaamheid van initiatieven
Een sterke sociale energie in de gemeenschap zorgt voor duurzame en zelfvoorzienende initiatieven. Om de duurzaamheid van uw bewonersinitiatief te meten, kunt u onderzoeken of het project op lange termijn effect heeft en in hoeverre het afhankelijk is van externe financiering of ondersteuning. Duurzame initiatieven zijn beter in staat om blijvende veranderingen in de gemeenschap te bewerkstelligen.

Conclusie:
Het meten van de impact en indicatoren van sociale energie is cruciaal om het succes van bewonersinitiatieven te beoordelen en om de gemeenschap te ondersteunen in hun inspanningen om positieve veranderingen te realiseren. Door aandacht te besteden aan deze indicatoren, kunt u de effectiviteit van uw initiatief evalueren en verbeteren, en tegelijkertijd de betrokkenheid en samenwerking in uw gemeenschap vergroten. Uiteindelijk draagt dit bij aan het versterken van de sociale energie en het creëren van een veerkrachtige, betrokken en bloeiende gemeenschap.

Er zijn verschillende online tools beschikbaar die u kunnen helpen bij het meten van de impact van uw bewonersinitiatief. Hier zijn enkele voorbeelden:

1. MAEX Social Handprint: De MAEX (Maatschappelijke AEX) is een platform dat inzicht geeft in de waarde van maatschappelijke initiatieven. De Social Handprint is een methode om de maatschappelijke waarde van deze initiatieven te meten en te vergelijken. U kunt deze tool gebruiken om de impact van uw initiatief op verschillende gebieden, zoals sociale cohesie, welzijn en duurzaamheid, te evalueren en te benchmarken op SDG’s. (Gratis, social handprint jaarverslag €95) Website: https://www.maex.nl/

2. Impactasaurus: Impactasaurus is een gratis online tool die u helpt bij het meten en monitoren van de sociale impact van uw initiatief. Met deze tool kunt u enquêtes opstellen en data verzamelen om veranderingen in het welzijn en de levenskwaliteit van de deelnemers te meten. (vooralsnog Gratis) Website: https://impactasaurus.org/

3. Sopact: Sopact biedt een online platform met verschillende tools voor het meten en beheren van sociale impact. Met behulp van hun ‘Impact Cloud’ kunt u data verzamelen, analyseren en rapporteren, en zo de impact van uw initiatief inzichtelijk maken en verbeteren. (vanaf $99) Website: https://www.sopact.com/

4. Social Value UK: Social Value UK is een lidmaatschapsorganisatie die zich richt op het meten en verhogen van sociale waarde. Ze bieden onder andere de Social Value Self-Assessment Tool, waarmee u uw initiatief kunt evalueren op basis van principes van sociale waarde en impact. (Primare focus op UK, va £250 + VAT) Website: https://www.socialvalueuk.org/

5. Theory of Change Online (TOCO): TOCO is een online tool waarmee u een ‘Theory of Change’ kunt ontwikkelen voor uw initiatief. Dit is een visuele weergave van hoe uw initiatief verandering teweegbrengt en hoe deze veranderingen metenbaar zijn. Met TOCO kunt u de impact van uw initiatief plannen, meten en evalueren. ($179 per jaar) Website: https://www.theoryofchange.org/toco-software/

Door gebruik te maken van deze online tools kunt u de impact van uw bewonersinitiatief op een systematische en gestructureerde manier meten en evalueren, wat kan helpen om uw initiatief effectiever te maken en bij te dragen aan een grotere sociale energie in uw gemeenschap.

Aan de Slag met Agile en Scrum voor Initiatiefnemers

Aan de Slag met Agile en Scrum voor Initiatiefnemers: Een Stap-voor-Stap Gids

Agile en Scrum zijn krachtige methoden om projecten effectief en efficiënt te managen. Of je nu een bewonersinitiatief of een ander soort project wilt starten, deze methoden kunnen je helpen om je ideeën te realiseren en succesvol te implementeren. In dit artikel leggen we uit hoe je het Agile en Scrum proces kunt toepassen als initiatiefnemer, zodat je direct aan de slag kunt.

Scrum planning

Stap 1: Creëer een Visie en Definieer Doelen
Begin met het formuleren van een heldere visie voor je initiatief en stel concrete doelen op. Dit helpt je om een duidelijk pad uit te stippelen en biedt richting voor je team en belanghebbenden.

Stap 2: Verzamel User Stories
Om de behoeften en wensen van je doelgroep te begrijpen, verzamel je user stories. Dit zijn korte beschrijvingen van de functies en ideeën vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Gebruik deze user stories om je project te plannen en prioriteren.

Stap 3: Stel je Scrumteam samen
Kies een groep mensen die samen je scrumteam vormen. Dit kunnen buurtbewoners, vrijwilligers of professionals zijn. Zorg ervoor dat je teamleden hebt met verschillende vaardigheden en achtergronden om een divers en effectief team te creëren.

Stap 4: Wijs Rollen toe
Binnen het scrumteam zijn er drie belangrijke rollen: product owner, scrum master en teamleden. Wijs deze rollen toe aan de leden van je team op basis van hun vaardigheden, interesses en verantwoordelijkheden.

Stap 5: Creëer een Product Backlog
Gebruik de verzamelde user stories om een product backlog te creëren. Dit is een geordende lijst van alle taken, functies en verbeteringen die je in je project wilt realiseren. De product owner is verantwoordelijk voor het prioriteren en bijwerken van deze lijst.

Stap 6: Plan je Sprints
Verdeel je project in kortere perioden, genaamd sprints. Elke sprint duurt meestal tussen de één en vier weken en heeft specifieke doelen. Aan het begin van elke sprint plant het team welke taken uit de product backlog ze zullen voltooien.

Stap 7: Houd Dagelijkse Stand-up Meetings
Organiseer dagelijkse stand-up meetings met je scrumteam. Tijdens deze korte bijeenkomsten bespreken teamleden wat ze de vorige dag hebben gedaan, wat ze vandaag gaan doen en of er obstakels zijn die hun voortgang belemmeren. Dit zorgt voor heldere communicatie en afstemming binnen het team.

Stap 8: Voer Sprint Retrospectives uit
Aan het einde van elke sprint, houd je een retrospective waarbij het team de sprint evalueert en bespreekt wat goed ging, wat verbeterd kan worden en welke actiepunten er zijn voor de volgende sprint. Dit bevordert continue verbetering en helpt het team om steeds effectiever en efficiënter te werken.

Stap 9: Sprint Review en Demo
Aan het einde van elke sprint organiseer je een sprint review en demo meeting, waarbij het scrumteam de resultaten van de sprint presenteert aan de belanghebbenden, zoals buurtbewoners en samenwerkingspartners. Dit zorgt voor transparantie, betrokkenheid en biedt de mogelijkheid om feedback te verzamelen en de voortgang van het project te bespreken.

Stap 10: Herhaal en Pas Aan
Het Agile en Scrum proces is iteratief en flexibel. Blijf het proces herhalen en pas het aan op basis van feedback en veranderende omstandigheden. Hierdoor blijft je project afgestemd op de behoeften en wensen van je doelgroep en behaal je betere resultaten.

Conclusie:
Het toepassen van het Agile en Scrum proces op je initiatieven kan leiden tot meer efficiënte en succesvolle projecten. Door deze stap-voor-stap gids te volgen, kun je als initiatiefnemer direct aan de slag met het plannen, uitvoeren en beheren van je projecten. Of je nu een bewonersinitiatief of een ander soort project start, deze methoden bieden je de tools en structuur om je ideeën te realiseren en impact te maken.

Scrummen in je Wijk

Scrummen in je Wijk: Hoe Agile-methoden Bewonersinitiatieven naar een Hoger Niveau Tillen

Scrum is een Agile projectmanagementmethode die veel wordt gebruikt in de software- en productontwikkelingswereld. Maar wist je dat je Scrum ook kunt toepassen op bewonersinitiatieven? In dit artikel bespreken we hoe je de Scrum-methodiek kunt gebruiken voor het managen van bewonersinitiatieven, met user stories als basis voor je backlog en de vertaling van rollen zoals product owner, scrumteam en scrum master.

Scrum Rollen Vertaald naar Bewonersinitiatieven:
1. Product Owner: In het geval van bewonersinitiatieven kan de rol van product owner worden opgevat als initiatiefnemer of projectleider. Deze persoon is verantwoordelijk voor het definiëren van de projectdoelen en het prioriteren van de taken op basis van de behoeften en wensen van de buurtbewoners. De product owner vertegenwoordigt de belanghebbenden en zorgt ervoor dat het project afgestemd blijft op de verwachtingen van de gemeenschap.

2. Scrumteam: Het scrumteam bestaat uit de mensen die het bewonersinitiatief uitvoeren, zoals buurtbewoners, vrijwilligers en eventueel professionals. Zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de taken en doelen zoals gedefinieerd door de product owner. Het scrumteam werkt zelforganiserend en communiceert regelmatig om eventuele obstakels te identificeren en aan te pakken.

3. Scrum Master: De scrum master is iemand die het Scrum-proces binnen het bewonersinitiatief faciliteert en begeleidt. Deze persoon helpt het team om de Agile-principes te begrijpen en toe te passen en zorgt ervoor dat het team efficiënt en effectief werkt. De scrum master kan een buurtbewoner, vrijwilliger of professional zijn met ervaring in het toepassen van Scrum-methoden.

Hoe Scrum Toepassen op Bewonersinitiatieven:
1. Creëer een Backlog: Gebruik user stories om een lijst met taken en doelen te creëren die het bewonersinitiatief wil bereiken. Deze backlog vormt de basis voor het project en wordt voortdurend bijgewerkt en geprioriteerd door de product owner.

2. Plan Sprints: Verdeel het project in kortere, overzichtelijke perioden, zogenaamde sprints. Tijdens elke sprint werkt het scrumteam aan een selectie van taken uit de backlog. Sprints duren meestal tussen de één en vier weken en hebben duidelijke doelen en verwachtingen.

3. Houd Dagelijkse Stand-ups: (* of om de dag / wekelijks afhankelijk van soort project) Kom elke dag met het scrumteam bijeen voor een korte stand-up meeting. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt elk teamlid wat hij of zij de vorige dag heeft bereikt, wat er vandaag op de planning staat en eventuele obstakels die de voortgang belemmeren. Dit zorgt voor een heldere communicatie en een constante afstemming binnen het team.

4. Voer Retrospectives uit: Aan het einde van elke sprint houd je een retrospective, waarbij het team samenkomt om de sprint te evalueren en te bespreken wat goed ging, wat verbeterd kan worden en welke actiepunten er zijn voor de volgende sprint. Dit zorgt voor continue verbetering en helpt het team om steeds effectiever en efficiënter te werken.

5. Review en Demo: Aan het einde van elke sprint organiseer je een review- en demomeeting, waarbij het scrumteam de resultaten van de sprint presenteert aan de belanghebbenden, zoals buurtbewoners en samenwerkingspartners. Dit creëert transparantie en betrokkenheid en geeft de mogelijkheid om feedback te verzamelen en de voortgang van het project te bespreken.

Conclusie:
Scrum is niet alleen voor software- en productontwikkeling; het kan ook een krachtige methode zijn voor het managen van bewonersinitiatieven. Door de rollen en principes van Scrum te vertalen naar de context van bewonersinitiatieven en user stories te gebruiken als basis voor je backlog, kun je een effectiever, efficiënter en meer betrokken project realiseren. Probeer Scrum eens uit bij je volgende bewonersinitiatief bijeenkomst en ervaar zelf de voordelen van deze Agile-aanpak!

Het Nut van User Stories bij Bewonersinitiatieven

Het Nut van User Stories bij Bewonersinitiatieven: Ontdek de Kracht van Empathie en Inzicht

Bij het opzetten van een bewonersinitiatief is het belangrijk om de behoeften en wensen van de betrokkenen te begrijpen. Een krachtig hulpmiddel hiervoor is het gebruik van user stories. In dit artikel bespreken we de voordelen van het toepassen van user stories bij het ontwikkelen van bewonersinitiatieven en geven we enkele inspirerende voorbeelden.

Wat zijn User Stories?
User stories zijn korte, eenvoudige beschrijvingen van een functie of idee vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Ze worden vaak gebruikt in de ontwerpfase van projecten om de behoeften en wensen van de betrokkenen in kaart te brengen. Een user story volgt meestal het volgende formaat: “Als [type gebruiker] wil ik graag [idee, feature, voorwaarde, …] zodat / omdat [motief, reden, wens, doel, …].”

Voordelen van User Stories bij Bewonersinitiatieven:
1. Empathie en inzicht: Door user stories te gebruiken, krijg je een beter begrip van de behoeften en wensen van de bewoners. Hierdoor kun je je initiatief beter afstemmen op de lokale gemeenschap en zorgen voor een hogere betrokkenheid en tevredenheid.

2. Prioritering: User stories helpen je om de meest waardevolle ideeën, functies of verbeteringen te identificeren en prioriteren. Dit zorgt ervoor dat je je beperkte middelen en tijd effectief kunt inzetten.

3. Communicatie en samenwerking: User stories fungeren als een gemeenschappelijke taal tussen de initiatiefnemers en de belanghebbenden. Ze bevorderen de communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen, wat leidt tot een beter eindresultaat.

4. Flexibiliteit en iteratie: User stories maken het gemakkelijker om je initiatief aan te passen en te verbeteren op basis van feedback en veranderende behoeften. Hierdoor kun je voortdurend blijven leren en je initiatief verder ontwikkelen.

Voorbeelden van User Stories bij Bewonersinitiatieven:
1. Gemeenschapstuin:
– Als buurtbewoner wil ik graag een gemeenschapstuin in de buurt, zodat ik verse groenten en fruit kan verbouwen en tegelijkertijd mijn buren kan ontmoeten.
– Als jonge ouder wil ik graag educatieve activiteiten in de gemeenschapstuin, zodat mijn kinderen leren over duurzaamheid en gezonde voeding.

2. Speeltuin:
– Als ouder van een kind met een beperking wil ik graag een toegankelijke speeltuin, zodat mijn kind samen met andere kinderen kan spelen en plezier kan hebben.
– Als buurtbewoner wil ik graag groene en natuurlijke elementen in de speeltuin, zodat het een rustgevende en aantrekkelijke plek is voor alle leeftijden.

3. Buurtfeest:
– Als nieuwe bewoner wil ik graag buurtfeesten bijwonen, zodat ik mijn buren beter kan leren kennen en een gevoel van gemeenschap kan opbouwen.
– Als oudere buurtbewoner wil ik graag dat er zitplaatsen en rustige zones zijn tijdens buurtfeesten, zodat ik kan genieten van het evenement zonder overweldigd te raken.

4. Veiligheid en leefbaarheid:
– Als ouder wil ik graag goed verlichte straten en voetpaden in mijn buurt, zodat mijn kinderen veilig kunnen wandelen of fietsen naar school en vrienden.
– Als buurtbewoner wil ik graag deelnemen aan een buurtpreventieprogramma, zodat ik kan bijdragen aan de veiligheid van mijn buurt en op de hoogte blijf van eventuele incidenten.

5. Onderwijs en ontwikkeling:
– Als werkzoekende buurtbewoner wil ik graag toegang hebben tot gratis of betaalbare cursussen en workshops, zodat ik mijn vaardigheden kan verbeteren en mijn kansen op de arbeidsmarkt kan vergroten.
– Als ouder wil ik graag een naschools programma in mijn buurt, zodat mijn kinderen een veilige en stimulerende omgeving hebben om te leren en te groeien na schooltijd.

Conclusie:
Het gebruik van user stories is een waardevolle methode om bewonersinitiatieven beter af te stemmen op de behoeften en wensen van de betrokkenen. Door de kracht van empathie en inzicht te benutten, kunnen initiatiefnemers effectievere en succesvollere projecten realiseren. Overweeg het toepassen van user stories bij jouw volgende bewonersinitiatief en ervaar zelf de voordelen van deze krachtige aanpak.

[NB: User-stories zijn een onderdeel van Agile methodiek, zie ook het stuk: Scrummen in je wijk]

Buurtverhalen, Storytelling en User Stories

Buurtverhalen, Storytelling en User Stories: Versterk je Initiatief met de Kracht van Verhalen

Als initiatiefnemer weet je dat bewonersinitiatieven en wijkprojecten de kracht hebben om verandering teweeg te brengen en het leven van mensen in de buurt te verbeteren. In deze blogpost duiken we in de wereld van storytelling en onderzoeken we hoe buurtverhalen en user stories kunnen bijdragen aan het succes van je initiatief.

De kracht van buurtverhalen:
Verhalen zijn een krachtig middel om mensen te verbinden, betrokkenheid te creëren en de impact van je initiatief te vergroten. Buurtverhalen geven inzicht in de geschiedenis, cultuur en unieke aspecten van je wijk. Door buurtverhalen te verzamelen en te delen, creëer je een gevoel van verbondenheid en gemeenschapszin, wat essentieel is voor het welslagen van je initiatief.

Storytelling in je initiatief:
Storytelling kan je helpen om de aandacht van buurtbewoners, vrijwilligers en samenwerkingspartners te trekken en vast te houden. Presenteer je initiatief als een verhaal met een duidelijke boodschap, identificeerbare personages en een inspirerende plot. Zo maak je je initiatief niet alleen aantrekkelijker, maar ook makkelijker te onthouden en te delen.

User Stories: De brug naar succes:
User stories vormen de basis van een effectieve Scrum-aanpak. Ze zijn korte beschrijvingen van de wensen en behoeften van je doelgroep, geschreven vanuit hun perspectief. User stories helpen je om je initiatief af te stemmen op de werkelijke behoeften van je buurt en stellen je in staat om gerichter en effectiever te werken.

Door buurtverhalen, storytelling en user stories te combineren, creëer je een krachtige synergie die je initiatief naar een hoger niveau kan tillen. Buurtverhalen en storytelling helpen je om een emotionele band met je doelgroep op te bouwen, terwijl user stories zorgen voor een praktische, doelgerichte aanpak.

In de praktijk:
Begin met het verzamelen van buurtverhalen door in gesprek te gaan met buurtbewoners, lokale organisaties en andere betrokkenen. Gebruik deze verhalen om je initiatief te verrijken en een boeiend narratief te creëren.

Vertaal vervolgens de behoeften en wensen van je doelgroep naar user stories en gebruik deze om je project te plannen en prioriteren. Door een combinatie van storytelling en user stories te hanteren, versterk je de betrokkenheid van je doelgroep en vergroot je de kans op succes van je initiatief.

Conclusie:
Het combineren van buurtverhalen, storytelling en user stories biedt een krachtige manier om je initiatief te versterken, de betrokkenheid van je doelgroep te vergroten en je projectdoelen te realiseren. Geef je initiatief een boost door de kracht van verhalen te benutten en een blijvende positieve impact te maken in je wijk.

Ga aan de slag met deze strategieën:

1. Organiseer buurtbijeenkomsten of informele gesprekken om buurtverhalen te verzamelen. Luister aandachtig en noteer de ervaringen, uitdagingen en dromen van buurtbewoners.

2. Creëer een online platform, zoals een blog of sociale media-account, om buurtverhalen te delen en een groter publiek te bereiken. Betrek buurtbewoners bij het schrijven en delen van hun eigen verhalen.

3. Ontwikkel een duidelijk en meeslepend narratief voor je initiatief, met een focus op de mensen, uitdagingen en kansen in je wijk. Gebruik dit verhaal in je communicatie en promotiemateriaal om betrokkenheid en enthousiasme te stimuleren.

4. Vertaal de inzichten uit buurtverhalen naar concrete user stories. Schrijf deze user stories op een gestructureerde manier en gebruik ze om je initiatief te plannen, prioriteren en uit te voeren.

5. Deel regelmatig updates en successen van je initiatief met je doelgroep, zowel online als offline. Gebruik storytelling om de voortgang van je project op een boeiende en toegankelijke manier te presenteren.

6. Bied workshops of trainingen aan over storytelling en user stories, zodat buurtbewoners en vrijwilligers de vaardigheden en kennis kunnen opdoen om effectief bij te dragen aan het initiatief.

Door de kracht van buurtverhalen, storytelling en user stories te omarmen, kun je als initiatiefnemer een sterkere band opbouwen met je doelgroep en de kans op succes van je project vergroten. Zet deze strategieën in om een blijvende, positieve verandering te creëren in je wijk en inspireer anderen om hetzelfde te doen.

Bewonersbetrokkenheid en buurtrechten

Bewonersbetrokkenheid en buurtrechten: Samen bouwen aan een betere wijk

Bewonersbetrokkenheid speelt een essentiële rol bij het creëren van duurzame en succesvolle initiatieven in wijken en regio’s. In dit artikel zullen we de zes buurtrechten bespreken, die bewoners in staat stellen om actief deel te nemen aan het vormgeven van hun leefomgeving en de voorzieningen die daarin worden aangeboden.

1. Het recht om uit te dagen (Right to Challenge / RtC)
Dit recht stelt bewonersgroepen in staat om publieke taken efficiënter of beter uit te voeren dan de instelling die dat nu doet. Ze hebben het recht om de opdrachtgever ‘uit te dagen’ tot een nieuwe aanbesteding, waarbij het bewonersinitiatief volwaardig deelneemt. Hierdoor kunnen actieve bewoners bijvoorbeeld betaald het ouderenvervoer of het groenbeheer in een wijk overnemen.

2. Het recht op buurtplanning
Met het recht op buurtplanning kunnen bewoners gezamenlijk plannen maken voor hun eigen leefomgeving, de voorzieningen daarin en de activiteiten die er plaatsvinden. Het Buurtplan wordt onderdeel van het wettelijk kader, waardoor bewoners meer zeggenschap krijgen over de ontwikkeling van hun wijk.

3. Het recht op (mede)gebruik van maatschappelijk vastgoed
Dit recht zorgt ervoor dat bewoners voorzieningen in hun wijk zelf kunnen gebruiken. De lokale overheid moet meewerken aan het overdragen van een gebouw met een publieke functie aan een wijkgebonden organisatie, waardoor bewoners meer invloed krijgen op de activiteiten die er plaatsvinden.

4. Open overheid
Een open overheid is essentieel voor een succesvolle samenwerking tussen bewoners en gemeenten. Dit houdt in dat bewoners toegang hebben tot informatie en mensen die het mogelijk maken om mee te doen en te beslissen over zaken die hun wijk aangaan.

5. Toegang tot geld
Om duurzame initiatieven op te zetten en een blijvende impact op de buurt te realiseren, hebben bewonersinitiatieven vaak toegang tot geld nodig. Dit kan variëren van subsidies en leningen tot geefgeld en garanties.

6. Zelfgekozen ondersteuning
Het is belangrijk dat bewonersgroepen zelf kunnen kiezen welke ondersteuning bij hun ideeën past. Deze zelfgekozen ondersteuning helpt bewoners om effectiever en efficiënter te werken aan hun initiatieven, zonder dat het initiatief van de bewoner wordt overgenomen.

Conclusie:
Bewonersbetrokkenheid en buurtrechten zijn cruciaal voor het succes van initiatieven in wijken en regio’s. Door bewoners de mogelijkheid te geven om actief deel te nemen aan het vormgeven van hun leefomgeving en de voorzieningen die daarin worden aangeboden, wordt er een sterkere basis gelegd voor duurzame en succesvolle projecten. Daarnaast bevordert het de participatie van bewoners in hun wijk, wat leidt tot een grotere betrokkenheid en een gevoel van eigenaarschap.

Door actief te streven naar hogere treden op de participatieladder, kunnen bewoners en gemeenten samenwerken om een meer inclusieve en verantwoordelijke omgeving te creëren. Dit zal resulteren in een betere kwaliteit van leven voor alle bewoners en een sterkere, veerkrachtigere gemeenschap.

Het is belangrijk dat gemeenten en andere betrokken partijen zich bewust zijn van deze buurtrechten en actief samenwerken met bewoners om deze rechten te waarborgen. Door dit te doen, zullen zij een omgeving creëren waarin bewonersinitiatieven kunnen floreren en een positieve impact kunnen hebben op de wijken en regio’s waarin zij actief zijn.

Tot slot is het essentieel dat bewoners zich bewust zijn van hun rechten en de mogelijkheden die deze rechten bieden. Door actief gebruik te maken van deze rechten en samen te werken met andere bewoners en betrokken partijen, kunnen zij een belangrijke rol spelen in het vormgeven van hun wijk en het realiseren van duurzame en succesvolle initiatieven.

Voorkom misbruik en greenwashing van de SDG’s

SDG's (Global Goals)
De SDG’s zijn 17 werelddoelen en 169 targets als opvolger van de de Millenium doelen, vastgesteld in september 2015. Hier is met veel mensen (wereldburgers) 2 jaar aan gewerkt. Het is gecoördineerd door de Verenigde Naties maar niet door het World Economic Forum (WEF). De doelen en targets gaan over het WAT, en waar veel mensen zich (terecht) zorgen over maken is het HOE. Zeker nu allerlei clubs zoals WEF de regie naar zich toe trekken en eigenlijk de doelen voor hun eigen agenda gebruiken met weinig transparantie over concrete voorstellen. Je moet altijd kritisch blijven over Hoe je de doelen wilt halen. Ik geloof dat Society 4.0 (Bob de Wit) een goed scenario schetst Hoe dit vanuit bewoners / burgers georganiseerd kan worden. De doelen zelf zijn niet het probleem, een gedelegeerde uitvoering zonder inspraak, eigenaarschap, controle en democratische procedures is dat wel.

 

Wees dus kritisch naar organisaties die claimen namens jou een eigen uitvoering van hun agenda te doen. Breng eigen alternatieven in om de doelen te halen.
Hier is de link naar het VN SDG document: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf


Om misbruik en greenwashing van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van Agenda 2030 te voorkomen, kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • Transparantie en verantwoording: Zorg voor transparante rapportage- en monitoringsmechanismen om de voortgang van de SDG’s bij te houden. Dit helpt bij het identificeren van misbruik of manipulatie van gegevens.
  • Sterke instituties: Versterk nationale en internationale instituties die toezicht houden op de implementatie van de SDG’s. Dit kan bijdragen aan het opsporen en bestrijden van corruptie, fraude en misbruik.
  • Multistakeholder samenwerking: Werk samen met verschillende belanghebbenden, zoals overheden, bedrijven, ngo’s en het maatschappelijk middenveld, om gezamenlijk toezicht te houden op de implementatie van de SDG’s en eventuele misbruiken aan het licht te brengen.
  • Bewustwording en betrokkenheid: Vergroot het bewustzijn over de SDG’s en het belang ervan bij het grote publiek. Door mensen bewust te maken van de doelen en hun belang, wordt het moeilijker om misbruik te plegen zonder detectie.
  • Capaciteitsopbouw: Investeer in het vergroten van de capaciteit van landen, met name ontwikkelingslanden, om de SDG’s effectief te implementeren en te monitoren. Dit helpt hen bij het identificeren en aanpakken van misbruik.
  • Regelgeving en handhaving: Zorg voor duidelijke regelgeving en normen die misbruik van de SDG’s ontmoedigen. Voer strikte handhavingsmechanismen in om overtreders te identificeren en sancties op te leggen.
  • Onderzoek en technologie: Maak gebruik van technologie en data-analyse om misbruik en manipulatie van de SDG’s op te sporen. Innovaties zoals blockchain en kunstmatige intelligentie kunnen bijdragen aan het verbeteren van de transparantie en controle van de implementatie van de SDG’s.
  • Best practices delen: Moedig landen aan om best practices en succesverhalen te delen over hoe zij misbruik van de SDG’s hebben voorkomen. Dit kan andere landen helpen om effectieve strategieën te ontwikkelen om misbruik tegen te gaan.

Door deze maatregelen te implementeren en een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen, kunnen we misbruik van de SDG’s voorkomen en ervoor zorgen dat de doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld voor iedereen.