Lokale informele zorginitiatieven

Lokale informele zorginitiatieven: hoe burgers de leiding nemen in de zorg

In tijden van verandering en onzekerheid kan het oprichten van lokale informele zorginitiatieven (soms ook nulde lijn zorg) een geweldige manier zijn voor burgers om meer betrokken te raken bij de zorg voor hun gemeenschap. Deze initiatieven zijn gebaseerd op burgerparticipatie (bewonersparticipatie) en zijn gericht op het ondersteunen van zieke, ouderen en mensen in nood in hun lokale gemeenschap.

Lokale informele zorginitiatieven worden vaak opgezet door betrokken burgers die zich zorgen maken over de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in hun gemeenschap. Deze initiatieven worden vaak gedreven door persoonlijke verhalen en door de wens om betere zorg te bieden aan hun medeburgers. (Noaberschap) De initiatieven worden vaak geleid door burgers die zelf ervaring hebben met de zorg en weten wat er nodig is om mensen te ondersteunen die ziek zijn of hulpbehoevend.

Vaak richten de initiatiefnemers zich op het creëren van laagdrempelige en toegankelijke zorg en ondersteuning. Dit kan variëren van het bieden van vervoer naar en van een medische afspraak, tot het regelen van boodschappen voor iemand die niet in staat is om zelf te gaan. Het organiseren van dagprogramma’s voor mensen met dementie (vb Odensehuis) of het opzetten van een buddy-systeem waarbij een vrijwilliger eenzame ouderen bezoekt, zijn nog meer voorbeelden van ondersteunende activiteiten die informele zorginitiatieven kunnen aanbieden.

Een belangrijk kenmerk van lokale informele zorginitiatieven is dat ze gebaseerd zijn op samenwerking en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Burgers werken samen om zorg en ondersteuning te bieden aan hun medeburgers en om ervoor te zorgen dat niemand in hun gemeenschap achterblijft. Dit verhoogt niet alleen het gevoel van eigenaarschap en zeggenschap van de burgers, maar draagt ook bij aan de versterking van sociale banden en gemeenschapszin.

Lokale informele zorginitiatieven kunnen ook bijdragen aan een betere coördinatie van de zorg. In sommige gevallen lukt het de zorgaanbieders niet om de nodige zorg te kunnen bieden of is er sprake van een wachtlijst. Door deze burgerinitiatieven kunnen burgers de zorg aanvullen en deze eenvoudige, essentiële diensten bieden aan degenen die het het meest nodig hebben.

Tot slot zouden lokale initiatieven nog steeds een aanvulling zijn op de formele zorg omdat ze mogelijkheden bieden voor burger-participatie. Om de continuïteit te waarborgen, is het belangrijk dat gemeenten deze initiatieven steunen en faciliteren, als onderdeel van het beleid voor participatieve zorg. Financiële steun, kennisdeling, en training zijn voorbeelden van hoe de overheid de ontwikkeling en de continuïteit kan waarborgen.

Lokale informele zorginitiatieven zijn een geweldige manier om burgers eigenaarschap te geven over hun gemeenschap en om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft in de zorg. Door samen te werken en oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke problemen kunnen burgers een sterkere band vormen en bijdragen aan een betere zorg voor alle burgers in hun gemeenschap.

Het Belang van Monitoring, Meten en Impact Visualiseren

Het Belang van Monitoring, Meten en Impact Visualiseren voor Bewonersinitiatieven: Een Route naar het Bereiken van de Global Goals

Bewonersinitiatieven zijn een vitaal onderdeel van elke gemeenschap. Ze kunnen helpen bij het aanpakken van lokale problemen, het bevorderen van sociale cohesie en het bevorderen van duurzaamheid. Monitoring, meten en visualiseren van impact zijn essentiële aspecten van deze initiatieven, vooral als ze gericht zijn op het bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Het belang van monitoring en meting

Het monitoren en meten van de voortgang en impact van bewonersinitiatieven biedt vele voordelen. Allereerst helpt het om de effectiviteit van de ingevoerde maatregelen te evalueren. Hiermee kunnen we begrijpen of de ingezette acties de gewenste resultaten opleveren en of er aanpassingen nodig zijn om de doelen te bereiken.

Daarnaast stelt monitoring en meting ons in staat om de betrokkenheid en het enthousiasme van de gemeenschap te volgen. Dit kan helpen bij het identificeren van sterke en zwakke punten binnen het initiatief, waardoor we kunnen bijsturen waar nodig.

Ten slotte zorgt een gedetailleerde monitoring en meting ervoor dat we kunnen laten zien wat we bereiken. Dit kan op zijn beurt het bewustzijn en de betrokkenheid van de gemeenschap vergroten, wat cruciaal is voor het succes van bewonersinitiatieven.

Impact visualiseren

Het visualiseren van impact gaat een stap verder dan monitoring en meting. Het gaat niet alleen om het vastleggen van gegevens, maar ook om het presenteren van deze gegevens op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier. Dit kan helpen bij het overbrengen van de impact en het belang van het initiatief aan een breder publiek, waardoor er meer steun en betrokkenheid ontstaat.

Een goed voorbeeld hiervan is het tonen van de bijdrage van een bewonersinitiatief aan de SDG’s. Door dit visueel weer te geven, kunnen gemeenschappen zien hoe hun acties bijdragen aan grotere, wereldwijde doelstellingen, wat kan leiden tot een gevoel van voldoening en doelgerichtheid.

Hoe te beginnen met monitoring, meting en visualisatie van impact

De eerste stap naar effectieve monitoring en meting is het duidelijk definiëren van doelen. Wat wilt u bereiken met uw initiatief? Hoe draagt dit bij aan de SDG’s? Zorg ervoor dat deze doelen SMART zijn (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), dit maakt het gemakkelijker om de voortgang te meten.
TIP: Als je nog niets in kaart hebt gebracht kun je ook starten met het invullen van de vragen van de Social Handprint van MAEX.

Vervolgens moet u bepalen welke indicatoren u zult gebruiken om de voortgang en impact te meten. Dit kunnen kwantitatieve metingen zijn, zoals het aantal deelnemers aan een evenement, of kwalitatieve indicatoren, zoals interviews of enquêtes om de tevredenheid of perceptie van de gemeenschap te meten.

Het volgende is het implementeren van een systeem voor dataverzameling. Dit kan zo eenvoudig zijn als een spreadsheet waarin gegevens handmatig worden ingevoerd, of zo complex als een speciaal ontworpen softwaretool. Het belangrijkste is dat de gegevens nauwkeurig en betrouwbaar zijn.

Vervolgens komt het visualiseren van de impact. Dit kan zo simpel zijn als een staafdiagram of een taartdiagram, of zo complex als een interactieve kaart of infographic. De sleutel hierbij is dat de visualisatie begrijpelijk en aantrekkelijk moet zijn voor het beoogde publiek.

Ten slotte, maar zeker niet minder belangrijk, is het delen van uw bevindingen. Maak de resultaten openbaar en transparant, of dit nu op een gemeenschapsbijeenkomst, op social media, of op uw website is. Dit zal niet alleen helpen bij het verhogen van de zichtbaarheid van uw initiatief, maar het kan ook anderen inspireren om bij te dragen of zelf soortgelijke initiatieven te starten.

Conclusie

Monitoring, meten en visualiseren van de impact zijn essentiële stappen in het proces van het ontwikkelen en uitvoeren van succesvolle bewonersinitiatieven. Impactmetingen en rapportages zorgen niet alleen voor een effectieve evaluatie van de inspanningen, maar helpen ook bij het creëren van betrokkenheid en bewustwording binnen de gemeenschap. Ook voor subsidieverstrekkers en sponsors kan dit helpen bij de verantwoording en verslaglegging. Bovendien ondersteunen ze bewonersinitiatieven in hun streven om bewust (op SDG-doel of target-niveau) bij te dragen aan de Global Goals, waardoor ze een integraal onderdeel vormen van de wereldwijde inspanningen om een betere, duurzamere toekomst te creëren. In Nederland is de Social Handprint van MAEX een geschikt impact visualisatie instrument voor Sociale Ondernemers en Bewonersinitiatieven.

Meer info: SDG Nederland heeft een stappenplan voor bedrijven hoe je impact kunt meten.

[Zie voor meer instrumenten ook de blog: Monitoring van impact sociale energie ]

Het Benutten van de Inner Development Goals

Het Benutten van de Inner Development Goals (IDG’s): Een handreiking voor Initiatiefnemers

Als initiatiefnemers zijn we vaak gericht op externe doelen: het lanceren van een nieuw project, het bereiken van een bepaald resultaat, het oplossen van een specifiek probleem. Maar wat als we onze aandacht ook richten op interne doelen – op onze eigen ontwikkeling en groei? Dat is precies waar de Inner Development Goals (IDG’s) over gaan.

De IDG’s zijn een raamwerk dat bestaat uit vijf dimensies, met in totaal 23 vaardigheden en kwaliteiten, ontworpen om ons te helpen bij het cultiveren van ons innerlijk leven, het ontwikkelen van onze cognitieve vaardigheden, het zorgen voor anderen en de wereld, het verbeteren van onze samenwerkingsvaardigheden en het mogelijk maken van verandering.

1. Being – Relatie tot Zelf

De eerste dimensie van de IDG’s richt zich op het ontwikkelen van een diepere relatie met onszelf. Dit omvat het cultiveren van ons innerlijk kompas, het tonen van integriteit en authenticiteit, het ontwikkelen van een open en leergierige mindset, het vergroten van ons zelfbewustzijn en het beoefenen van aanwezigheid. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om ons te richten op onze doelen, eerlijk en authentiek te handelen, open te staan voor nieuwe ideeën en ervaringen, ons bewust te zijn van onze eigen gedachten, gevoelens en verlangens en volledig aanwezig te zijn in het moment.

2. Thinking – Cognitieve Vaardigheden

De tweede dimensie van de IDG’s gaat over het ontwikkelen van onze cognitieve vaardigheden. Dit omvat het verbeteren van ons kritisch denken, ons bewustzijn van complexiteit, onze perspectiefvaardigheden, onze zinmakende vaardigheden en onze lange termijn oriëntatie en visie. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om verschillende perspectieven te overwegen, informatie te evalueren, zin te maken van de wereld als een onderling verbonden geheel en wijze beslissingen te nemen.

3. Relating – Zorg voor Anderen en de Wereld

De derde dimensie van de IDG’s gaat over het waarderen, zorgen voor en voelen van verbinding met anderen, zoals buren, toekomstige generaties of de biosfeer. Dit omvat het cultiveren van waardering, verbondenheid, nederigheid, empathie en compassie. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om meer rechtvaardige en duurzame systemen en samenlevingen te creëren voor iedereen.

4. Collaborating – Sociale Vaardigheden

De vierde dimensie van de IDG’s gaat over het ontwikkelen van onze sociale vaardigheden. Dit omvat het verbeteren van onze communicatievaardigheden, co-creatievaardigheden, ons inclusieve denken en interculturele competentie, en het ontwikkelen van vertrouwen en mobilisatievaardigheden. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om met verschillende stakeholders samen te werken, meningsverschillen constructief te beheren, inclusieve en diverse teams te vormen en anderen te inspireren en te mobiliseren voor onze doelen.

5. Acting – Verandering Mogelijk Maken

De vijfde en laatste dimensie van de IDG’s richt zich op het mogelijk maken van verandering. Dit omvat het tonen van moed, het bevorderen van creativiteit, het behouden van optimisme en het tonen van doorzettingsvermogen. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om echte verandering te realiseren, oude patronen te doorbreken, originele ideeën te genereren en vol te houden in onzekere tijden.

Het toepassen van de Inner Development Goals in ons leven en werk is een continue reis, geen eenmalige gebeurtenis. Het vraagt om regelmatige reflectie en bewuste actie. Maar de beloningen zijn groot: een dieper begrip van onszelf en anderen, verbeterde vaardigheden en capaciteiten, betere relaties en, uiteindelijk, de mogelijkheid om meer impact te hebben met onze initiatieven.

Dus hoe begin je? Een goede eerste stap is om te reflecteren op elke dimensie en te identificeren waar je sterke punten liggen en waar je ruimte ziet voor groei. Dan kun je concrete stappen identificeren die je kunt nemen om je vaardigheden in die gebieden te ontwikkelen. Onthoud dat het doel niet is om “perfect” te zijn in elke dimensie, maar om voortdurend te leren en te groeien.

De Inner Development Goals bieden een krachtig raamwerk voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door ze te omarmen, kunnen we onszelf niet alleen beter uitrusten om de uitdagingen en kansen van onze initiatieven aan te gaan, maar kunnen we ook bijdragen aan een wereld die meer rechtvaardig, duurzaam en menselijk is. Laten we deze reis samen beginnen.

https://www.innerdevelopmentgoals.org/

Monitoring van impact en indicatoren voor sociale energie

Monitoring van impact en indicatoren voor sociale energie: een handreiking voor bewonersinitiatieven

Sociale energie is de kracht die ontstaat wanneer mensen in een gemeenschap samenwerken om positieve veranderingen en verbeteringen te bewerkstelligen. Bewonersinitiatieven spelen een cruciale rol in het stimuleren van sociale energie en het creëren van veerkrachtige, betrokken en bloeiende gemeenschappen. Om de impact en het succes van deze initiatieven te meten, is het belangrijk om effectieve monitoring en evaluatie uit te voeren. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke indicatoren die u kunt gebruiken om de sociale energie en impact van uw bewonersinitiatief te meten.

1. Aantal en diversiteit van bewonersinitiatieven
Het meten van het aantal en de diversiteit van bewonersinitiatieven in uw gemeenschap is een eenvoudige manier om een beeld te krijgen van de algehele sociale energie. Een groter aantal initiatieven en een bredere verscheidenheid aan thema’s en doelen duiden op een hogere mate van betrokkenheid en bereidheid om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.

2. Deelnamegraad
Een belangrijke indicator van sociale energie is het percentage bewoners dat actief betrokken is bij de initiatieven. U kunt dit meten door het aantal deelnemers bij te houden en dit te vergelijken met het totale aantal bewoners in de gemeenschap. Een hogere deelnamegraad toont een grotere betrokkenheid en interesse in het verbeteren van de gemeenschap.

3. Vertrouwen en sociale cohesie
Het niveau van vertrouwen en sociale cohesie binnen een gemeenschap is een cruciale factor voor het succes van bewonersinitiatieven. U kunt enquêtes en interviews afnemen om het niveau van vertrouwen tussen buurtbewoners te meten en te beoordelen hoe sterk de sociale banden zijn. Een toename van vertrouwen en sociale cohesie kan duiden op een toename van sociale energie.

4. Capaciteitsopbouw en leiderschap
Effectief leiderschap en capaciteitsopbouw zijn essentieel voor het realiseren van positieve veranderingen in de gemeenschap. Het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden en het vermogen om anderen te motiveren en te mobiliseren voor gemeenschapsdoelen zijn belangrijke aspecten van sociale energie. U kunt workshops, trainingen en mentorprogramma’s aanbieden om deze vaardigheden te bevorderen en te meten hoeveel mensen hieraan deelnemen.

5. Impact op de gemeenschap
Het meten van de concrete impact die uw bewonersinitiatief heeft op de gemeenschap is essentieel om het succes ervan te bepalen. Dit kan onder andere verbeterde openbare ruimtes, toegang tot basisvoorzieningen, en de aanpak van sociale problemen omvatten. U kunt enquêtes, interviews en observaties gebruiken om de impact van uw initiatief te meten en te evalueren.

6. Duurzaamheid van initiatieven
Een sterke sociale energie in de gemeenschap zorgt voor duurzame en zelfvoorzienende initiatieven. Om de duurzaamheid van uw bewonersinitiatief te meten, kunt u onderzoeken of het project op lange termijn effect heeft en in hoeverre het afhankelijk is van externe financiering of ondersteuning. Duurzame initiatieven zijn beter in staat om blijvende veranderingen in de gemeenschap te bewerkstelligen.

Conclusie:
Het meten van de impact en indicatoren van sociale energie is cruciaal om het succes van bewonersinitiatieven te beoordelen en om de gemeenschap te ondersteunen in hun inspanningen om positieve veranderingen te realiseren. Door aandacht te besteden aan deze indicatoren, kunt u de effectiviteit van uw initiatief evalueren en verbeteren, en tegelijkertijd de betrokkenheid en samenwerking in uw gemeenschap vergroten. Uiteindelijk draagt dit bij aan het versterken van de sociale energie en het creëren van een veerkrachtige, betrokken en bloeiende gemeenschap.

Er zijn verschillende online tools beschikbaar die u kunnen helpen bij het meten van de impact van uw bewonersinitiatief. Hier zijn enkele voorbeelden:

1. MAEX Social Handprint: De MAEX (Maatschappelijke AEX) is een platform dat inzicht geeft in de waarde van maatschappelijke initiatieven. De Social Handprint is een methode om de maatschappelijke waarde van deze initiatieven te meten en te vergelijken. U kunt deze tool gebruiken om de impact van uw initiatief op verschillende gebieden, zoals sociale cohesie, welzijn en duurzaamheid, te evalueren en te benchmarken op SDG’s. (Gratis, social handprint jaarverslag €95) Website: https://www.maex.nl/

2. Impactasaurus: Impactasaurus is een gratis online tool die u helpt bij het meten en monitoren van de sociale impact van uw initiatief. Met deze tool kunt u enquêtes opstellen en data verzamelen om veranderingen in het welzijn en de levenskwaliteit van de deelnemers te meten. (vooralsnog Gratis) Website: https://impactasaurus.org/

3. Sopact: Sopact biedt een online platform met verschillende tools voor het meten en beheren van sociale impact. Met behulp van hun ‘Impact Cloud’ kunt u data verzamelen, analyseren en rapporteren, en zo de impact van uw initiatief inzichtelijk maken en verbeteren. (vanaf $99) Website: https://www.sopact.com/

4. Social Value UK: Social Value UK is een lidmaatschapsorganisatie die zich richt op het meten en verhogen van sociale waarde. Ze bieden onder andere de Social Value Self-Assessment Tool, waarmee u uw initiatief kunt evalueren op basis van principes van sociale waarde en impact. (Primare focus op UK, va £250 + VAT) Website: https://www.socialvalueuk.org/

5. Theory of Change Online (TOCO): TOCO is een online tool waarmee u een ‘Theory of Change’ kunt ontwikkelen voor uw initiatief. Dit is een visuele weergave van hoe uw initiatief verandering teweegbrengt en hoe deze veranderingen metenbaar zijn. Met TOCO kunt u de impact van uw initiatief plannen, meten en evalueren. ($179 per jaar) Website: https://www.theoryofchange.org/toco-software/

Door gebruik te maken van deze online tools kunt u de impact van uw bewonersinitiatief op een systematische en gestructureerde manier meten en evalueren, wat kan helpen om uw initiatief effectiever te maken en bij te dragen aan een grotere sociale energie in uw gemeenschap.